Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015

Παγία Πενταλόφου έτους 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ.2ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου
'''ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 70 /2015 '''
ΘΕΜΑ :«Ορισμός υπολόγου παγίας προκαταβολής έτους 2015 ,στον κ Γεώργιο Μαζαράκη Πρόεδρο Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Πενταλόφου»

Στο Μεσολόγγι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28ην του μηνός Ιανουαρίου 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13.00μμ., συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ι Π Μεσολογγίου, ύστερα από την υπ’ αριθµ 968/19-1-2015 πρόσκληση του Προέδρου της που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη : ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καραπάνος Νικόλαος

(Πρόεδρος)

2.-Γιαννόπουλος Κων/νος

3.-Καρβέλης Σπυρίδων

4.-Κώτση-Αλαφοδήμου Βασιλική

5.-Μπαλαμπάνης Δημήτριος

6.-Σκαρμούτσος Αναστάσιος

7.-Μαργαρίτης Θεόδωρος

8.-Καρατσόλης Παντελής

9.-Παπαδόπουλος Παναγιώτης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ Αλεξάνδρα Τσακαλίδη , για την τήρηση των πρακτικών , σύμφωνα με την αριθµ 2/2013 απόφαση Δημάρχου .

Ο Πρόεδρος εισάγει το θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός υπολόγου παγίας προκαταβολής έτους 2015 , στον κ Γεώργιο Μαζαράκη Πρόεδρο Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Πενταλόφου» και δίνει το λόγο στην Προϊσταμένη του Οικονομικού Τμήματος κ Παναγιωτοπούλου η οποία αναφέρει τα εξής:

Στην παρ.8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 286 του ίδιου νόμου έχει έναρξη ισχύος από 1.1.2011 ορίζεται ότι στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες οι οποίες συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.3852/2010 συνιστάται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού του οικείου δήμου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται ανά δημοτική και τοπική κοινότητα, οι δαπάνες που καλύπτονται από την πάγια προκαταβολή, καθώς και το ύψος αυτής με βάση τον πληθυσμό. Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής είναι ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας ή ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας.

Κατ' εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης εκδόθηκε η υπ' αριθ. 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. σύμφωνα με την οποία ορίζονται τα εξής:

1.Στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες συνιστάται με απόφαση της οικονομικής επιτροπής πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού (ΚΑ 8521) του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου.

2.Το ύψος της πάγιας προκαταβολής για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα, ανάλογα με τον πληθυσμό της, ανέρχεται στο ποσό των:

α) Χιλίων (1.000) ευρώ για τις τοπικές κοινότητες ανεξαρτήτως πληθυσμού.
β) Δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ για τις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους.
γ) Τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για τις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από 10.001 και περισσότερους κατοίκους.

3.Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος αυτής, είναι ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας, όταν αυτή έχει πληθυσμό έως τριακοσίους (300) κατοίκους, ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας, όταν αυτή έχει πληθυσμό μεγαλύτερο από τριακοσίους έναν (301) κατοίκους και ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας. Ο υπόλογος διενεργεί τις πληρωμές, χωρίς να απαιτούνται έγγραφες εντολές του Δημάρχου.

4.Από την πάγια προκαταβολή μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται με τις αρμοδιότητες που απονέμει ο νόμος 3852/2010 στις δημοτικές ή τοπικές κοινότητες ή μεταβιβάζει σε αυτές το δημοτικό συμβούλιο, όπως:

α) Η δαπάνη για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης (άρθρο 82 περίπτ. γ').
β) Η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού (άρθρο 82 περίπτ. δ').
γ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών (άρθρο 82 περίπτ. ε').
δ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων (άρθρο 83 παρ.2 περίπτ. δ').

5.Κατά τα λοιπά, για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, τη διαδικασία αποκατάστασης και απόδοσης (επιστροφής) του ποσού, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των υπολόγων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 173 του Ν. 3463/2006 και 35 του Β.Δ. 17/5-15/06/1959 καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 56 του Ν 2362/95 και 22-32 του Π.Δ. 774/1980." Λόγω του ότι στο Δήμο μας έχει συσταθεί και λειτουργεί Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑΜ), η περίπτωση α) της παραπάνω ΚΥΑ, για την δαπάνη για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης (άρθρο 82 περίπτ. γ'), δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής στην περίπτωση του Δήμου μας. Όσον αφορά τις υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών παίρνοντας υπόψη τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου μας και τις περιορισμένες πηγές χρηματοδότησης του, προτείνουμε όπως η παγία προκαταβολή να μην ξεπεράσει σε όλες τις περιπτώσεις τα 500 ΕΥΡΩ ανά υπόλογο. Οι δε Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων 2015 εις βάρος των οποίων θα πρέπει να ψηφιστούν οι σχετικές πιστώσεις. Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη να αποφανθούν σχετικά

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση της Προϊσταμένης του Οικονομικού Τμήματος

Ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. -Ορίζει υπόλογο διαχειριστή αυτής τον κ Γεώργιο Μαζαράκη Πρόεδρο Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Πενταλόφου
2. -Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 500 € σε βάρος του ΚΑ: 8251 του προϋπολογισμού του Δήμου Ι Π Μεσολογγίου οικονομικού έτους 2015 « Σύσταση παγίας προκαταβολής»¨
3. -Οι πιστώσεις έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου οικον έτους 2015 και στους ΚΑ: 30.6262.01-30.6262.02-30.6662.01-30.6662.02 .
4. -Με το ποσό της παγίας προκαταβολής μπορεί να πληρώνονται δαπάνες σε βάρος των πιστώσεων ως κάτωθι:

      K.A
     
      Περιγραφή Κ.Α.
     
     
     
     
     
      30.6262.01
     
      Συντήρηση και επισκευή λοιπών
      µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (παιδικές χαρές, όργανα,
      κ.λ.π)
     
      έως του ποσού των
     
      150,00 Ευρώ
     
      30.6262.02
     
      Συντήρηση και επισκευή λοιπών
      µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (κοινόχρηστων χώρων,
      παγκάκια, φρεάτια, κ.λ.π)
     
      έως του ποσού των
     
      100,00 Ευρώ
     
      30.6662.01
     
      Υλικά συντήρησης και
      επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) (παιδικές χαρές,
      όργανα, κ.λ.π)
     
      έως του ποσού των
     
      100,00 Ευρώ
     
      30.6662.02
     
      Υλικά συντήρησης και
      επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων(κοινόχρηστων χώρων, παγκάκια, φρεάτια,
      κ.λ.π)
     
      έως του ποσού των
     
      150,00 Ευρώ
     

5. -Υπόλογοι διαχείρισης είναι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων και των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων η οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 173 του Ν 3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η∆ με αριθμό 74449/29-12-2010(ΦΕΚ 2044/30-12-2010 τεύχος Β). Η απόφαση αυτή πήρε αυξ αριθμό 70 /2015.
Συντάχτηκε το παραπάνω πρακτικό και υπογράφεται πιο κάτω. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ (έπονται υπογραφές)
Ι. Π. Μεσολογγίου 9 -2 -2015
Ακριβές Αντίγραφο
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Τσακαλίδη Αλεξάνδρα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να αποφευχθούν περιπτώσεις εμφάνισης υβριστικών σχολίων ή άλλων ποινικά κολάσιμων πράξεων, όλα τα σχόλια πριν δημοσιευτούν ελέγχονται. Παρακαλούμε μην αποστέλετε πληροφορίες άχρηστες προς τη λειτουργία του συγκεκριμένου blog.

Τα μηνύματα είναι προσωπικές απόψεις των αποστολέων και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τους δημιουργούς ή διαχειριστές της συγκεκριμένης σελίδας.