Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2011

Εκατό προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων στην Αστυνομία - Όλη η προκήρυξη

Εκατό προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων στην Αστυνομία - Όλη η προκήρυξη  Οι ειδικότητες και τα προσόντα που απαιτούνται

Οι ειδικότητες και τα προσόντα που απαιτούνται
Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση εκατό (100) θέσεων, ως Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων στην Ελληνική Αστυνομία, από ιδιώτες και από μετάταξη ή ένταξη Αστυνομικού Προσωπικού, Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων, "τρέχει" στην ΕΛ.ΑΣ. Ζητούνται άτομα διάφορων ειδικοτήτων όπως τεχνικοί, υγειονομικοί, νομικοί, μηχανικοί, πληροφορικάριοι, γιατροί, βιολόγοι, δημοσιογράφοι κ.α.
Ιδού ολόκληρη προκήρυξη:
"Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την πλήρωση εκατό (100) θέσεων Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων, προερχόμενων από ιδιώτες (ανεξαρτήτως φύλου) και Αστυνομικό Προσωπικό, Ειδικούς Φρουρούς και Συνοριακούς Φύλακες (ανεξαρτήτως φύλου) που επιθυμούν να μεταταγούν ή ενταχθούν στην κατηγορία Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων.

Ι. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ-ΜΕΤΑΤΑΓΟΜΕΝΩΝ-ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Ο αριθμός των υποψηφίων που θα διοριστούν, θα μεταταχθούν ή θα ενταχθούν ως Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων κατά τομέα, κατηγορία και ειδικότητα, καθορίζεται ως ακολούθως:

(Α) ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ:

(Με βαθμό Υπαστυνόμου Α΄)

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (δεκαεννέα (19) θέσεις):

(i) Οκτώ (8) με ειδικότητα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με εξειδίκευση στη λογιστική.

(ii) Τέσσερις (4) με ειδικότητα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με εξειδίκευση στην χρηματοοικονομική.

(iii) Δύο (2) με ειδικότητα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών.

(iv) Δύο(2) με ειδικότητα Στατιστικής.

(v) Τρεις (3) με ειδικότητα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης.

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΟΜΙΚΟΙ (είκοσι (20) θέσεις):

Είκοσι (20) Νομικοί.


3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ (δέκα (10) θέσεις):

(i) Δύο (2) με ειδικότητα Διοικητικής Επιστήμης.

(ii) Τρεις (3) με ειδικότητα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

(iii) Τέσσερις (4) με ειδικότητα Διεθνών και Βαλκανικών Σπουδών.

(iv) Ένας (1) με ειδικότητα Ιστορικός.

(Β) ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:
(Με βαθμό Υπαστυνόμου Α΄)

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (δώδεκα (12) θέσεις):

(i) Τέσσερις (4) με ειδικότητα Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών με κατεύθυνση Ηλεκτρονικής ή Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.

(ii) Τέσσερις (4) με ειδικότητα Βιολόγοι.

(iii) Τέσσερις (4) με ειδικότητα Βιοχημικοί.
2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (έντεκα (11) θέσεις):

(i) Δύο (2) με ειδικότητα Μηχανολόγοι – Μηχανικοί.

(ii) Δύο (2) με ειδικότητα Πολιτικοί Μηχανικοί.
(iii) Δύο (2) με ειδικότητα Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί.
(iv) Δύο (2) με ειδικότητα Τοπογράφοι Μηχανικοί.
(v) Δύο (2) με ειδικότητα Μηχανικοί Ηλεκτρονικοί Ραδιοεπικοινωνιών.
(vi) Ένας (1) με ειδικότητα Χημικός Μηχανικός.

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (είκοσι (20) θέσεις):

Είκοσι (20) με ειδικότητα Πληροφορικής.

(Γ) ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ: (Οκτώ (8) θέσεις):

(Ιατροί με βαθμό Αστυνόμου Β΄)

(i) Τρεις (3) με ειδικότητα Ψυχίατροι.

(ii) Ένας (1) με ειδικότητα Ιατρός Εργασίας.

(iii) Δύο (2) με ειδικότητα Παθολόγοι – Γενικής Ιατρικής.

(iv) Ένας (1) με ειδικότητα Ωτορινολαρυγγολόγος.

(v) Ένας (1) με ειδικότητα Ακτινοδιαγνώστης.

ΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν ιδιώτες Έλληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες), οι οποίοι συγκεντρώνουν τα ακόλουθα προσόντα:

α) Να μην υπερβαίνουν το 40ο έτος της ηλικίας τους οι ιατροί και το 32ο έτος της ηλικίας τους οι λοιποί υποψήφιοι κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσης της προκήρυξης, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν μετά την 01-01-1972 και 01-01-1980, αντίστοιχα.

β) Να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, αντίστοιχου της κατά περίπτωσης ειδικότητας καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή αντίστοιχου ισότιμων Σχολών της αλλοδαπής, ή αντίστοιχου Διδακτορικού Διπλώματος, του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητάς τους. Ειδικότερα:

Στον τομέα Διοικητικού – Οικονομικού:

(i) Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα Νομικοί, να κατέχουν πτυχίο Νομικού Τμήματος Πανεπιστημίου και μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών με γνωστικό αντικείμενο δημοσίου δικαίου.

(ii) Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, να κατέχουν πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού ή Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέματα μέσων μαζικής ενημέρωσης ή δημοσιογραφίας ή δημοσίων σχέσεων ή επικοινωνίας, καθώς και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

(iii) Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα Διεθνών και Βαλκανικών Σπουδών, να κατέχουν πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Βαλκανικών – Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητάς τους.

(iv) Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα Ιστορικοί, να κατέχουν πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Ιστορίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Φιλολογίας, καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο στο αντικείμενο της Ιστορίας.

(v) Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα Διοικητικής Επιστήμης, να κατέχουν πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού ή διοίκησης υπηρεσιών για στελέχη ή οργάνωσης και διοίκησης δημοσίων υπηρεσιών, δημοσίων οργανισμών και δημοσίων επιχειρήσεων.
Στον Τομέα Εγκληματολογικών Εργαστηρίων – Τεχνικών και Πληροφορικής:

(i) Οι υποψήφιοι για την κατηγορία Εγκληματολογικών Εργαστηρίων, πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου Τμήματος αντίστοιχου της κατά περίπτωσης ειδικότητας και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητάς τους.

(ii) Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα Πληροφορικής της ομώνυμης κατηγορίας δίπλωμα ή πτυχίο Πολυτεχνείου ή Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο την πληροφορική και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ο οποίος να καλύπτει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

-Πληροφοριακά Συστήματα,

-Επικοινωνίες και Δίκτυα,

-Διοίκηση Έργων Πληροφορικής,

-Επιστήμης Υπολογιστών,

-Ανάπτυξη λογισμικού – εφαρμογών και

-Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων.

(iii) Οι υποψήφιοι για την κατηγορία των Τεχνικών, πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου Τμήματος αντίστοιχο της κατά περίπτωσης ειδικότητας και μεταπτυχιακό τίτλο αντίστοιχο της κατά περίπτωση ειδικότητας ή εξειδίκευσής τους. Ειδικότερα, για την ειδικότητα των Μηχανικών Ηλεκτρονικών Ραδιοεπικοινωνιών, πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Τμήματος Πολυτεχνείου ή Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο τις ραδιοεπικοινωνίες ή τηλεπικοινωνίες ή ραδιοτηλεπικοινωνίες. Επίσης οι υποψήφιοι της ως άνω κατηγορίας να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών αντίστοιχο της κατά περίπτωση ειδικότητας ή εξειδίκευσής τους.

Στον Τομέα Υγειονομικού:

Οι ιατροί να κατέχουν την ειδικότητα που καθορίζεται στην προκήρυξη, καθώς επίσης και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να έχουν εγγραφεί ως μέλη σε Ιατρικό Σύλλογο.

γ) Να γνωρίζουν τουλάχιστον μία (1) από τις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική ή Ιταλική.

δ) Επιπλέον, να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(ί) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας.

(ίί) Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση (ικανότητα κατηγορίας I1), διαπιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή (Α.Υ.Ε), καθώς και ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του έργου τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις για την κατάταξη ιδιωτών στην Ελληνική Αστυνομία, ως αστυνομικών γενικών καθηκόντων.

(ίίί) Να έχουν υπακοή στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

(ίν) Να μην έχουν καταδικασθεί, έστω και με οριστική απόφαση, για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της Χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτής κατάθεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχομένης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμησης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, επαιτείας, αλητείας, δωροδοκίας, καταπίεσης, περί ναρκωτικών, παιγνίων, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, αλλοδαπών, λαθρεμπορίας, ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επεβλήθη ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών και να μην εμπίπτουν στη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν.3459/2006. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα ανωτέρω εγκλήματα.

Υποψήφιοι εναντίον των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κάποιο από τα προαναφερόμενα εγκλήματα, μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά πρόσληψης. Αποκλείονται όμως αν μέχρι την έκδοση της πράξης για την πρόσληψή τους δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.

(ν) Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.

(νι) Να μην έχουν υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 1666 Α.Κ.).

ε) Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (διδακτορικό ή MASTER), προϋπηρεσία σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις σε τομείς της προκηρυσσόμενης ειδικότητας και πτυχίο άλλης ξένης γλώσσας αξιολογούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Π.Δ.373/2002. Ειδικότερα, για τους υποψήφιους της κατηγορίας εγκληματολογικών εργαστηρίων της ειδικότητας ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών με κατεύθυνση ηλεκτρονικής ή μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής και της κατηγορίας πληροφορικής θεωρούνται πρόσθετα προσόντα και αξιολογούνται η κατοχή ενός από τα διαλαμβανόμενα στα Παραρτήματα I και II αντίστοιχα του άρθρου 14 Α πιστοποιητικά σπουδών επί ειδικών θεμάτων πληροφορικής τα οποία προέρχονται από αναγνωρισμένες ή νομίμως λειτουργούσες σχολές ή φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού, καθώς επίσης και τέσσερις (4) τουλάχιστον συμμετοχές σε συνέδρια με αντικείμενο τις σύγχρονες τεχνικές διείσδυσης σε υπολογιστικά συστήματα ή τις σύγχρονες τεχνικές ανάπτυξης κώδικα εκμετάλλευσης αδυναμιών υπολογιστικών συστημάτων ή τις σύγχρονες τεχνικές ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

ΙΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΤΑΓΟΥΝ Ή ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν το αστυνομικό προσωπικό, οι Ειδικοί Φρουροί και οι Συνοριακοί Φύλακες (άνδρες - γυναίκες), οι οποίοι συγκεντρώνουν τα ακόλουθα προσόντα:

α) Να μην υπερβαίνουν το 40ο έτος της ηλικίας τους οι υποψήφιοι κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσης της προκήρυξης, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν από 01-01-1972 και μεταγενέστερα.

β) Να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, αντίστοιχου της κατά περίπτωσης ειδικότητας, καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή αντίστοιχου ισότιμων Σχολών της αλλοδαπής, ή αντίστοιχου Διδακτορικού Διπλώματος, του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας τους. Ειδικότερα:

Στον τομέα Διοικητικού – Οικονομικού:

(i) Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα Νομικοί, να κατέχουν πτυχίο Νομικού Τμήματος Πανεπιστημίου και μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών με γνωστικό αντικείμενο δημοσίου δικαίου.

(ii) Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, να κατέχουν πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού ή Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέματα μέσων μαζικής ενημέρωσης ή δημοσιογραφίας ή δημοσίων σχέσεων ή επικοινωνίας, καθώς και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

(iii) Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα Διεθνών και Βαλκανικών Σπουδών, να κατέχουν πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Βαλκανικών – Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητάς τους.

(iv) Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα Ιστορικοί, να κατέχουν πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Ιστορίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Φιλολογίας, καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο αντικείμενο της Ιστορίας.

(v) Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα Διοικητικής Επιστήμης, να κατέχουν πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού ή διοίκησης υπηρεσιών για στελέχη ή οργάνωσης και διοίκησης δημοσίων υπηρεσιών, δημοσίων οργανισμών και δημοσίων επιχειρήσεων.
Στον Τομέα Εγκληματολογικών Εργαστηρίων – Τεχνικών και Πληροφορικής:

(i) Οι υποψήφιοι για την κατηγορία Εγκληματολογικών Εργαστηρίων, πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου Τμήματος αντίστοιχου της κατά περίπτωσης ειδικότητας και μεταπτυχιακό τίτλο του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητάς τους.

(ii) Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα Πληροφορικής της ομώνυμης κατηγορίας δίπλωμα ή πτυχίο Πολυτεχνείου ή Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο την πληροφορική και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ο οποίος να καλύπτει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

-Πληροφοριακά Συστήματα,

-Επικοινωνίες και Δίκτυα,

-Διοίκηση Έργων Πληροφορικής,

-Επιστήμης Υπολογιστών,

-Ανάπτυξη λογισμικού – εφαρμογών και

-Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων.

(iii) Οι υποψήφιοι για την κατηγορία των Τεχνικών, πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου Τμήματος αντίστοιχο της κατά περίπτωσης ειδικότητας και μεταπτυχιακό τίτλο αντίστοιχο της κατά περίπτωση ειδικότητας ή εξειδίκευσής τους. Συγκεκριμένα, για την ειδικότητα των Μηχανικών Ηλεκτρονικών Ραδιοεπικοινωνιών, πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Τμήματος Πολυτεχνείου ή Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο τις ραδιοεπικοινωνίες ή τηλεπικοινωνίες ή ραδιοτηλεπικοινωνίες. Επίσης οι υποψήφιοι της ως άνω κατηγορίας να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο αντίστοιχο της κατά περίπτωση ειδικότητας ή εξειδίκευσής τους.

Στον Τομέα Υγειονομικού:

Οι ιατροί να κατέχουν την ειδικότητα που καθορίζεται στην προκήρυξη, καθώς επίσης και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να έχουν εγγραφεί ως μέλη σε Ιατρικό Σύλλογο.

γ) Να γνωρίζουν τουλάχιστον μία (1) από τις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική ή Ιταλική.

δ) Επιπλέον, να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

i) Να μην τελούν σε διαθεσιμότητα για λόγους πειθαρχίας.

ii) Να μην έχουν παραπεμφθεί ενώπιον Πειθαρχικού Συμβουλίου.

iii) Να κατέχουν τα προσόντα και τις λοιπές προϋποθέσεις που απαιτούνται για τους ιδιώτες υποψηφίους, για την κάλυψη της προκηρυχθείσας θέσης, με εξαίρεση την εγγραφή τους στον οικείο επαγγελματικό σύλλογο, εφόσον είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του αστυνομικού.

ε) Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (διδακτορικό ή MASTER), προϋπηρεσία σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις σε τομείς της προκηρυσσόμενης ειδικότητας και πτυχίο άλλης ξένης γλώσσας αξιολογούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Π.Δ.373/2002. Ειδικότερα, για τους υποψήφιους της κατηγορίας εγκληματολογικών εργαστηρίων της ειδικότητας ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών με κατεύθυνση ηλεκτρονικής ή μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής και της κατηγορίας πληροφορικής θεωρούνται πρόσθετα προσόντα και αξιολογούνται η κατοχή ενός από τα διαλαμβανόμενα στα Παραρτήματα I και II αντίστοιχα του άρθρου 14 Α πιστοποιητικά σπουδών επί ειδικών θεμάτων πληροφορικής τα οποία προέρχονται από αναγνωρισμένες ή νομίμως λειτουργούσες σχολές ή φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού, καθώς επίσης και τέσσερις (4) τουλάχιστον συμμετοχές σε συνέδρια με αντικείμενο τις σύγχρονες τεχνικές διείσδυσης σε υπολογιστικά συστήματα ή τις σύγχρονες τεχνικές ανάπτυξης κώδικα εκμετάλλευσης αδυναμιών υπολογιστικών συστημάτων ή τις σύγχρονες τεχνικές ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

IV. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ1. Όσοι έχουν τα προσόντα του κεφαλαίου II και III (ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ –ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ – ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ) και επιθυμούν να διοριστούν ή να μεταταγούν –ενταχθούν στην κατηγορία Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, θα πρέπει να υποβάλουν στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου διαμονής τους οι ιδιώτες και στην Υπηρεσία που υπηρετούν οι Αστυνομικοί, Ειδικοί Φρουροί και Συνοριακοί Φύλακες, τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση συμμετοχής.

β) Επικυρωμένα φ/α ή αντίγραφα των κατά κατηγορία και ειδικότητα τίτλων σπουδών, όπως αυτοί καθορίζονται στα κεφάλαια II περίπτωση β και III περίπτωση β της παρούσας.

Επισημαίνεται ότι στους τίτλους σπουδών θα αναγράφεται ο βαθμός και το έτος απόκτησης του τίτλου. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται και επίσημη μετάφραση και επιπλέον πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία του τίτλου, την αντιστοιχία αυτού και την αναγωγή του στην δωδεκάβαθμη και δεκάβαθμη κλίμακα βαθμολογίας. Τα ανωτέρω προσόντα αξιολογούνται κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο VIII της παρούσας.

γ) Πιστοποιητικό γνώσης ξένων γλωσσών, όπως προβλέπεται στο Κεφ. VIII παρ.1β περιπτώσεις (v) και (vii) (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ).

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

δ) Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.

ε) Βεβαίωση προϋπηρεσίας στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις σε τομείς της προκηρυσσόμενης ειδικότητας, πτυχίο άλλης ξένης γλώσσας (κεφ. V), εργαστηριακή πείρα και συμμετοχή σε συνέδρια ανάλογα με τον τομέα, την κατηγορία και την ειδικότητα του υποψηφίου, θεωρούνται πρόσθετα προσόντα και αξιολογούνται κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο VIII της παρούσας. Ομοίως, θεωρούνται πρόσθετα προσόντα:

(i) Για τους υποψήφιους της κατηγορίας Εγκληματολογικών Εργαστηρίων ειδικότητας ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών ή μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής κατοχή ενός από τα ακόλουθα πιστοποιητικά σπουδών επί ειδικών θεμάτων πληροφορικής, τα οποία προέρχονται από αναγνωρισμένες ή νομίμως λειτουργούσες σχολές ή φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού: Certified Ethical Hacker, Licensed Penetration Tester, EC-Council Certified Security Analyst, Certified Expert Penetration Tester, Certified Application Security Specialist, Certified Computer Forensics Examiner, Computer Forensic Investigations, Computer Hacking Forensic Investigator, Advanced Computer Forensic Analysis and Incident Response, Reverse-Engineering Malware: Malware Analysis Tools and Techniques, Network Forensics, Mobile Device Forensics, Advanced Filesystem Recovery and Memory Forensics.

(ii) Για τους υποψήφιους της κατηγορίας Πληροφορικής η κατοχή ενός ή περισσοτέρων από τις ακόλουθες γνωστικές πιστοποιήσεις επί ειδικών θεμάτων πληροφορικής τα οποία προέρχονται από αναγνωρισμένες ή νομίμως λειτουργούσες σχολές ή φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού: Certification Project Management Professional του Project Management Institute, Prince2 certification, IBM Certified Advanced Technical Expert - Power Systems with AIX v2, IBM Certified Systems Expert - Enterprise Technical Support for AIX and Linux -v2, IBM Certified Systems Expert - Virtualization Technical Support for AIX and Linux -v2, IBM Certified Systems Expert - High Availability for AIX Technical Support and Administration, IBM Certified System Administrator - AIX, Linux System Administration I: Implementation, Administering Linux on pSeries (Self-Paced Virtual Class), Linux Administration Package (two self-paced virtual classes), Linux TCP/IP Administration - Lite (self-paced virtual class), Supporting Enterprise Linux on IBM System p5 (Self-paced Virtual Class), Red Hat Certified Engineer (RHCE), RHCT - Red Hat Certified Technician, HP-UX Advanced System Administration, HP-UX CSE- High Availability, HP-UX CSE- Virtual Server Environment (VSE),HP-UX CSE - Networking/Security, Novell Certified Linux Engineer, Novell Certified Linux Administrator, MCITP: Server Administrator, MCITP: Enterprise Administrator, MCSE Windows Server 2003, MCSA Windows Server 2003, Oracle Database 11g Administrator Certified Professional, Oracle Database 11g Administrator Certified Master, Oracle Database 11g: Performance Tuning, Oracle Certified Expert, Oracle Real Application Clusters 11g and Grid Infrastructure Administrator, Oracle Database: SQL Certified Expert, Oracle Database 11g Certified Implementation Specialist, Oracle Database 11g Security Certified Implementation Specialist, Oracle Data Warehousing 11g Certified Implementation Specialist, Oracle Exadata 11g Certified Implementation Specialist, Oracle 10g: Managing Oracle on Linux Certified Expert, Oracle Database 10g Real Applications Clusters Administrator Certified Expert, Oracle Database: SQL Certified Expert, Oracle Database 10g Administrator Certified Associate, Oracle Database 10g Administrator Certified Professional, Oracle Database 10g Administrator Certified Master, Oracle9i Database Administrator Certified Associate, Oracle9i Database Administrator Certified Professional, Oracle Certified Professional, MySQL 5 Database Administrator, Oracle Certified Expert, MySQL 5.1 Cluster Database Administrator, Microsoft Certified Database Administrator (MCDBA) credential, Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) certifications, IBM Certified Database Administrator, IBM Certified Advanced Database Administrator, IBM Certified System Administrator - WebSphere Application Server Network Deployment, Oracle Application Server 10g Administrator : Oracle Certified Professional, Oracle Certified Associate: Oracle WebLogic Server 11g System Administrator, Oracle WebLogic Server 10g System Administrator Certified Expert, JBoss® Certified Application Administrator (JBCAA™), CCNA (Cisco Certified Network Associate), CCDA (Cisco Certified Design Associate), CCNA Wireless, CCNA Voice, CCNA SP Operations (Cisco Certified Network Associate in Service Provider Operations), CCNA Security, JNCIA (Juniper Networks Certified Internet Associate), CCNP (Cisco Certified Network Professional), CCDP (Cisco Certified Design Professional), CCNP Wireless, CCIP (Cisco Certified Internetwork Professional), CCNP Voice, CCNP SP Operations (Cisco Certified Network Professional in Service Provider Operations), CCNP Security, JNCIS (Juniper Networks Certified Internet Specialist), JNCIP (Juniper Networks Certified Internet Professional), CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert), CCDE (Cisco Certified Design Expert), CCIE Wireless, CCIE Voice, CCIE SP Operations, CCIE SP Operations, CCIE Storage Networking, CCIE Security, JNCIE (Juniper Networks Certified Internet Expert), Cisco Certified Architect, MCITP: Enterprise Messaging Administrator on Exchange, Certified Information Systems Security Professional, Certified Ethical Hacker, Systems Security Certified Practitioner, Certified Information Systems Auditor, Certified Expert Penetration Tester, Certified Application Security Specialist, CCNA Security, CCNP Security, CCSA (Check Point Certified Security Administrator), JNCIS-SEC (Juniper Networks Certified Internet Specialist Security), JNCIP-SEC (Juniper Networks Certified Internet Professional Security), CCIE Security, CCSE (Check Point Certified Security Expert), CCMSE (Check Point Certified Managed Security Expert), CCEPE (Check Point Certified Endpoint Expert), Cisco Certified Architect, JNCIE-SEC (Juniper Networks Certified Internet Expert Security), CCMA (Check Point Certified Master Architect), Sun Certified Java Programmer (SCJP), Sun Certified Java Developer (SCJD), Sun Certified Developer for Java Web Services (SCDJWS), Sun Certified Business Component Developer (SCBCD),  Sun Certified Enterprise Architect (SCEA), Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS), Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) Certified Information Systems Security Professional, Systems Security Certified Practitioner, Certified Information Systems Auditor, Certified Ethical Hacker, Licensed Penetration Tester, EC-Council Certified Security Analyst, Certified Expert Penetration Tester, Certified Application Security Specialist, Certified Computer Forensics Examiner, Computer Hacking Forensic Investigator.

στ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς τους.

2. Επισημαίνεται ότι το πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου Τύπου Α΄ για τους ιδιώτες άνδρες υποψηφίους, θ’ αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τις Δ/νσεις Αστυνομίας ή Αστυνομικές Δ/νσεις.

3. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, για περισσότερες της μίας, ειδικότητες, να υποβάλλονται πλήρη δικαιολογητικά για κάθε ειδικότητα.

4. Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Από το περιεχόμενο των αποδεικτικών εγγράφων ή βεβαιώσεων πρέπει να προκύπτει ότι το συγκεκριμένο κριτήριο ή ιδιότητα υπήρχε κατά την τελευταία ημέρα λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

V. ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

1. ΑΓΓΛΙΚΑ
Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, και πολύ καλή Γ1/C1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (Φ.Ε.Κ. Α΄-185/3.8.2007), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 Π.Δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 ... » (Φ.Ε.Κ. Α΄-115/9.6.2006), ως εξής:

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003, ή

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN, ή

γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική.

Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων, από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.

• BULATS English Language test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου του Cambridge.

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω.

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 − PROFICIENT COMMUNICATION− του EDEXCEL.

• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON.

• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) − MASTERY − και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) − MASTERY − (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL−MASTERY − και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL − MASTERY− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2).

•  ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).

•  Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP): CEF C2.

•  Test of Interactive English, C2 Level.

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):

• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

•  BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 6 έως 7.

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 −ADVANCED COMMUNICATION− του EDEXCEL.

• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.

• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) − EXPERT− και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) − EXPERT− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL −EXPERT−και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL − EXPERT − (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).

• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ−USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.

• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

•  EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1).

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level C1).

•  ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).

•  Test of Interactive English, C1 + Level.

•  Test of Interactive English, C1 Level

(γ) Καλή γνώση (Β2):

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5.

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).

• (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 − UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION− του EDEXCEL.

• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.

• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) −COMMUNICATOR− και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) −COMMUNICATOR− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL − COMMUNICATOR − και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL− COMMUNICATOR − (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).

• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

•  EDI Level 1 Certificate in ESOL International  JETSET Level 5 (CEF B2).

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2).

• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).

•  Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC) : CEF B2.

• Test of Interactive English, B2 + Level.

• Test of Interactive English, B2 Level.

δ) Μέτρια γνώση (Β1):

• PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 40-59, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) - Βαθμολογία από  3 έως 4.

• BUSINESS  ENGLISH  CERTIFICATE − PRELIMINARY (BEC PRELIMINARY) (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES).

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 2 – INTERMEDIATE COMMUNICATION − του EDEXCEL.

• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE I του TRINITY COLLEGE LONDON.

• CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) (ENTRY 3)−ACHIEVER− και CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) (ENTRY 3) − ACHIEVER − (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της μέτριας γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL − ACHIEVER − και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL −ACHIEVER− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της μέτριας γνώσης).

•  BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH.

• TEST OF ENGLISH   FOR   INTERNATIONAL  COMMUNICATION   (TOEIC) βαθμολογία από 405 έως 500 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

•  EDI Entry Level Certificate in ESOL International (Entry Level 3) JETSET Level 4 (CEF B1).

•  OCNW  Certificate in ESOL International  at Entry Level 3 (Common European Framework equivalent level B1).

• ESB  Entry Level  Certificate in ESOL International All Modes (entry 3) (Council of Europe Level B1).

• Test of Interactive English, B1 + Level.

• Test of Interactive English, B1 Level.

Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον ο υποψήφιος συνυποβάλει μαζί με το πιστοποιητικό:

(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στο οποίο θα αναγράφεται το επίπεδο γνώσης, είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή, ή

(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

Επισημαίνεται ότι χωρίς τις ανωτέρω, κατά περίπτωση (i) ή (ii), βεβαιώσεις τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτά.

2) ΓΑΛΛΙΚΑ

Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, ως εξής:

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.

• Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.

• Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF C2.

• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II).

• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE).

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης.

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.

• DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996).

• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1.

• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I).

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPÉRATIONELL του Πανεπιστημίου Γενεύης.

(γ) Καλή γνώση (Β2):

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.

• DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2.

• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996).

• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE−SORBONNE B2.

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Πανεπιστημίου Γενεύης.

δ) Μέτρια γνώση (Β1):

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.

• DELF B1.

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SURVIE του Πανεπιστημίου της Γενεύης.

Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών − Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, ως εξής:

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.

• Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCES SPRACHDIPLOM (GDS), του Πανεπιστημίου Ludwig - Maximillian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe.

•KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου Ludwig - Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe.

•  ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe.

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.

• GOETHE – ZERTIFICAT C1 του Ινστιτούτου Goethe.

• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP), (μέχρι τον Μαϊο 2007) του   Ινστιτούτου Goethe.

• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCE (PWD) του Ινστιτούτου Goethe.

• OSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM(OSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH.

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(γ) Καλή γνώση (Β2):

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.

• GOETHE-ZERTIFICAT B2 του Ινστιτούτου του Goethe.

• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe.

• OSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (OSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH.

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.

(δ) Μέτρια γνώση (Β1):

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.

• ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD) (Αρμόδιοι για το ΖD είναι από κοινού το Ινστιτούτο Goethe (GI), το Ελβετικό Νομαρχιακό Συμβούλιο (EDK), το Αυστριακό Δίπλωμα Γερμανικής Γλώσσας (OSD) και τα Συστήματα Τεστ για την μετεκπαίδευση ΕΠΕ (WBT).

• ZERTIFIKAT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE (ZDAF) [(Αντικαταστάθηκε από την 1.1.2000 (στην Ελλάδα από τον Μάιο του 2000)] με το ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD).

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. ALTAGLICHES LEBEN του Πανεπιστημίου της Γενεύης.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ

Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, ως εξής:

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.

• DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA.

• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA.

• DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE.

• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE του Πανεπιστημίου Γενεύης.

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.

• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ( του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας).

• DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης).

• CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO του Πανεπιστημίου Γενεύης.

• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003) ή P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003).

(γ) Καλή γνώση (Β2):

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.

• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.

• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης).

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE του Πανεπιστημίου Γενεύης.

• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003).

δ) Μέτρια γνώση (Β1):

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.

•  CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 2 (CELI 2) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.

• CERTIFICATO  V.B.L.T.  LIVELLO SUPRAWIVENZA  του Πανεπιστημίου της Γενεύης.

•  Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B1.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Επίσης:

α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:

(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,

(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,

(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2,

(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

β) Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.

Οι υπό στοιχείο α (iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Σημείωση:

α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.

β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.

γ) Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ 347/2003).

Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

VI. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ IΔΙΩΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Οι ιδιώτες υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο  Αστυνομικό Τμήμα του τόπου διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και την 9-12-2011.

Μετά την ημερομηνία αυτή δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής και δικαιολογητικά.

2. Ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος ή άλλος Αξιωματικός οριζόμενος από αυτόν, που δέχεται τα δικαιολογητικά, ενεργεί ως ακολούθως:
α) Παραδίδει στους υποψηφίους έντυπο αιτήσεως στο οποίο θα επικολλάται, στην ειδική ένδειξη, πρόσφατη φωτογραφία του υποψηφίου και οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να τη συντάξουν και να την υποβάλουν μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

β) Προβαίνει σε έλεγχο των δικαιολογητικών όσον αφορά την πληρότητα, τη σύνταξή τους και την εμπρόθεσμη υποβολή αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

γ) Μεριμνά για την συμπλήρωση ή διόρθωση τυχόν ελλείψεων και σφαλμάτων.

δ) Σε περίπτωση δε, υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για περισσότερες της μίας ειδικότητες, να παραλαμβάνει πλήρη δικαιολογητικά, για κάθε αιτούμενη ειδικότητα.

ε) Υπογράφει ως παραλαβών και θέτει την προσωπική του σφραγίδα, κάτω από την ημερομηνία της αίτησης καθώς και την σφραγίδα της υπηρεσίας.

στ) Υποβάλει καθημερινά μέχρι την 10-12-2011, τις αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με τα δικαιολογητικά στην προϊσταμένη Διεύθυνση Αστυνομίας ή Αστυνομική Διεύθυνση.

3. Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας ή Αστυνομικές Διευθύνσεις να ορίσουν αρμόδιο Αξιωματικό, ο οποίος να ασχολείται αποκλειστικά με τη διαδικασία του διαγωνισμού, προκειμένου να παραλαμβάνει και ελέγχει, άμεσα, τα δικαιολογητικά. Με μέριμνά του να γίνεται η συμπλήρωση ή διόρθωση τυχόν ελλείψεων και σφαλμάτων και η καταχώρηση των στοιχείων των υποψηφίων κατά κατηγορία και ειδικότητα στη μηχανογραφική εφαρμογή «Διορισμός Αστυνομικού Προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων». Μέσα από παρεχόμενα από την εφαρμογή, εκτυπωτικά προγράμματα, οι χειριστές να εκτυπώνουν κάθε φορά ονομαστικές καταστάσεις κατ’ αλφαβητική σειρά, κατηγορία και ειδικότητα, βάσει των οποίων ο αρμόδιος Αξιωματικός να προβαίνει με αντιπαραβολή, στον έλεγχο των καταχωρηθέντων στοιχείων.
Οι Αστυνομικές Διευθύνσεις ή Δ/νσεις Αστυνομίας, να υποβάλλουν άμεσα και καθημερινά τα δικαιολογητικά στη Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού/Τμήμα 2o/Γραφείο 5ο του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, με ενιαίες καταστάσεις κατά κατηγορία και ειδικότητα με αλφαβητική σειρά, με έκτακτο αγγελιοφόρο ή ταχυμεταφορά (κούριερ) κατά περίπτωση, αφού κρατήσουν στο αρχείο τους φ/α των αιτήσεων συμμετοχής.

Η μηχανογραφική εφαρμογή «Διορισμός Αστυνομικού Προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων» βρίσκεται στον σύνδεσμο «εφαρμογές P.O.L. (police on line)».

Για τη χορήγηση εξουσιοδοτήσεων στη μηχανογραφική εφαρμογή οι αρμόδιοι χειριστές να επικοινωνήσουν με τα γραφεία τεχνολογικής υποστήριξης – εξοπλισμού πληροφορικής (TOP USERS) των οικείων Διευθύνσεων.

Επίσης οι αρμόδιοι Αξιωματικοί να προβαίνουν άμεσα, στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄, για τους άνδρες υποψηφίους κατ’ εφαρμογή του Ν. 3242/2004 (Α-102) σε συνδυασμό με την ΔΙΑΔΠ/Α/5482 (Β-400) των Υπουργών Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Άμυνας και την ΔΙΑΔΠ/Α/16425/2007 (Β΄-1055) όμοια.

Κατά την υποβολή των τελευταίων δικαιολογητικών που θα γίνει μέχρι την
12-12-2011 ανυπερθέτως, να εκτυπωθεί από κάθε Διεύθυνση συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων (ανδρών – γυναικών), κατά κατηγορία και ειδικότητα με αλφαβητική σειρά.

4. Το Αρχηγείο θα προβεί στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου Ποινικών Μητρώων δικαστικής χρήσης και πιστοποιητικών του οικείου Πρωτοδικείου περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση μόνο των ιδιωτών επιτυχόντων, κατ’ εφαρμογή του προαναφερόμενου Νόμου σε συνδυασμό με την 2458/2005 Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υπουργού Δικαιοσύνης (Β΄- 267) όπως τροποποιήθηκε με την 92605/2005 (Β-1334) Κ.Υ.Α. και με την ΔΙΑΔΠ/Α/22863/2006 (Β-1551) όμοια.
Οι επιτυχόντες ιδιώτες υποψήφιοι θα προσκομίσουν πιστοποιητικό περί μη δίωξης ως φυγοποίνων από την οικεία Εισαγγελία, όταν κληθούν για διορισμό.
5. Τα πιστοποιητικά δε Στρατολογικής κατάστασης Τύπου Α΄ να υποβληθούν άμεσα μετά την παραλαβή τους στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Τμήμα 2ο/Γραφείο 5ο.
6. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση καθυστέρησης χορήγησης από τις αρμόδιες Αρχές εγγράφων, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του υποψηφίου, υποβάλλεται εμπρόθεσμα η αίτηση από αυτόν και χωρίς τα έγγραφα αυτά, πρέπει όμως, να αναφέρεται σε Υπεύθυνη Δήλωση, η αιτία της μη υποβολής τους, ο δε ενδιαφερόμενος οφείλει να τα προσκομίσει όταν εκλείψει η αιτία της καθυστέρησης, όχι όμως πέραν του δεκαημέρου από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

VII. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
1. Οι ενδιαφερόμενοι Αστυνομικοί, Ειδικοί Φρουροί και Συνοριακοί Φύλακες υποχρεούνται να υποβάλλουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία που υπηρετούν μέχρι και την 9-12-2011.
Μετά την ημερομηνία αυτή, δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής και δικαιολογητικά.

2. Οι υπηρεσίες να ορίσουν αρμόδιο Αξιωματικό για τον έλεγχο των δικαιολογητικών ο οποίος ενεργεί ως ακολούθως:

α) Παραδίδει στους υποψηφίους έντυπο αιτήσεως στο οποίο θα επικολλάται, στην ειδική ένδειξη, πρόσφατη φωτογραφία του υποψηφίου και οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να τη συντάξουν και να την υποβάλουν μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

β) Προβαίνει σε έλεγχο των δικαιολογητικών όσον αφορά την πληρότητα, τη σύνταξή τους και την εμπρόθεσμη υποβολή αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

γ) Μεριμνά για την συμπλήρωση ή διόρθωση τυχόν ελλείψεων και σφαλμάτων.

δ) Σε περίπτωση δε, υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για περισσότερες της μίας ειδικότητες, να παραλαμβάνει πλήρη δικαιολογητικά, για κάθε αιτούμενη ειδικότητα.

ε) Υπογράφει ως παραλαβών και θέτει την προσωπική του σφραγίδα, κάτω από την ημερομηνία της αίτησης καθώς και την σφραγίδα της υπηρεσίας.

στ) Υποβάλει καθημερινά μέχρι την 12-12-2011 τις αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με τα δικαιολογητικά στην προϊσταμένη Υπηρεσία επιπέδου τουλάχιστον Διεύθυνσης Αστυνομίας ή Αστυνομικής Διεύθυνσης και άνω.

3. Η προϊστάμενη Υπηρεσία, να ορίσει αρμόδιο Αξιωματικό, ο οποίος να παραλαμβάνει και να ελέγχει, άμεσα τα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που η Υπηρεσία που υπηρετεί ο υποψήφιος Αστυνομικός είναι επιπέδου Διεύθυνσης και άνω, θα υποβάλλει σ’ αυτήν απευθείας την αίτηση συμμετοχής, με τα λοιπά δικαιολογητικά.

Με μέριμνα του αρμόδιου Αξιωματικού, να γίνεται η συμπλήρωση ή διόρθωση τυχόν ελλείψεων και σφαλμάτων και η καταχώρηση των στοιχείων των υποψηφίων, ανά κατηγορία και ειδικότητα στη μηχανογραφική εφαρμογή.

Η μηχανογραφική εφαρμογή «Διορισμός Αστυνομικού Προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων» βρίσκεται στον σύνδεσμο «εφαρμογές P.O.L. (police on line)».

Για τη χορήγηση εξουσιοδοτήσεων στη μηχανογραφική εφαρμογή οι αρμόδιοι χειριστές να επικοινωνήσουν με τα γραφεία τεχνολογικής υποστήριξης – εξοπλισμού πληροφορικής (TOP USERS) των οικείων Διευθύνσεων.

Όσον αφορά στους υποψηφίους αστυνομικούς που υπηρετούν σε υπηρεσίες του Αρχηγείου, οι υποβολή των αιτήσεων να γίνεται στη Δ.Ε.Λ./Α.Ε.Α., η οποία να επικοινωνήσει με το 1ο Τμήμα της Δ/νσης Πληροφορικής/Α.Ε.Α. στα τηλέφωνα (POL: 1099403 και 210-6988403), για τη χορήγηση της σχετικής εξουσιοδότησης για την καταχώρηση των αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Μέσα από παρεχόμενα από την εφαρμογή, εκτυπωτικά προγράμματα, οι χειριστές να εκτυπώνουν κάθε φορά ονομαστικές καταστάσεις κατ’ αλφαβητική σειρά, κατηγορία και ειδικότητα, βάσει των οποίων ο αρμόδιος Αξιωματικός να προβαίνει με αντιπαραβολή, στον έλεγχο των καταχωρηθέντων στοιχείων. Στη συνέχεια οι Διευθύνσεις, να υποβάλλουν άμεσα και καθημερινά τα δικαιολογητικά στη Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού/Τμήμα 2ο/Γραφείο 5ο του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, με ενιαίες καταστάσεις κατά κατηγορία και ειδικότητα, αλφαβητική σειρά, με έκτακτο αγγελιοφόρο ή ταχυμεταφορά (κούριερ) κατά περίπτωση, αφού κρατήσουν στο αρχείο τους φ/α των αιτήσεων συμμετοχής.

Κατά την υποβολή των τελευταίων δικαιολογητικών που θα γίνει μέχρι την 12-12-2011 ανυπερθέτως, να εκτυπωθεί από κάθε Διεύθυνση συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων (ανδρών – γυναικών) κατά κατηγορία και ειδικότητα με αλφαβητική σειρά.

4. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση καθυστέρησης χορήγησης από τις αρμόδιες Αρχές εγγράφων, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του υποψηφίου, υποβάλλεται εμπρόθεσμα η αίτηση από αυτόν και χωρίς τα έγγραφα αυτά, πρέπει όμως, να αναφέρεται σε Υπεύθυνη Δήλωση, η αιτία της μη υποβολής τους, ο δε ενδιαφερόμενος οφείλει να τα προσκομίσει όταν εκλείψει η αιτία της καθυστέρησης, όχι όμως πέραν του δεκαημέρου από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

VIII. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

1. Για την αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων, συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Αξιωματικών, στην οποία μπορεί να συμμετάσχει επιπλέον και Αξιωματικός Ειδικών Καθηκόντων της αντίστοιχης κατηγορίας υποψηφίων, η οποία αφού παραλάβει τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων, προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

α) Ελέγχει την πληρότητα και την ακρίβεια των δικαιολογητικών των υποψηφίων και συντάσσει κατ’ αλφαβητική σειρά, με τη συνεργασία της Δ/νσης Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, πίνακα ΙΚΑΝΩΝ υποψηφίων κατά κατηγορία και ειδικότητα, που συγκεντρώνουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για διορισμό και πίνακα ΜΗ ΙΚΑΝΩΝ υποψηφίων που δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προς τούτο προσόντα και προϋποθέσεις.

β) Συντάσσει πίνακα επιτυχίας των υποψηφίων, που κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ κατά κατηγορία και ειδικότητα, με βάση το βαθμό του πτυχίου, πολλαπλασιαζόμενο επί δύο (2), στο οποίο γινόμενο προστίθενται μονάδες ως εξής:

(i) Για κατοχή διδακτορικού διπλώματος: Δώδεκα (12) μονάδες για επίδοση «άριστα», δέκα (10) μονάδες για επίδοση «λίαν καλώς» και οκτώ (8) μονάδες για κάθε άλλη κατώτερη επίδοση.

(ii) Για κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου MASTER ή άλλου ισότιμου: Δέκα (10) μονάδες για επίδοση «άριστα», οκτώ (8) μονάδες για επίδοση «λίαν καλώς» και έξι (6) μονάδες για κάθε άλλη κατώτερη επίδοση.

-Στην περίπτωση που ο βασικός τίτλος σπουδών, ο μεταπτυχιακός ή ο διδακτορικός τίτλος δεν αναγράφει επίδοση, αξιολογείται με την ελάχιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση.

(iii) Τέσσερις (4) μονάδες στους Βιοχημικούς και του Βιολόγους που έχουν διετή  εργαστηριακή πείρα, σε εργαστήρια Α.Ε.Ι., ή έχουν εργαστεί επί διετία σε μεταπτυχιακά προγράμματα έρευνας, στο γνωστικό τους αντικείμενο. Οι μονάδες αυτές αυξάνονται κατά μία (1) για κάθε επιπλέον εξάμηνο εργαστηριακής πείρας ή έρευνας.

(iv) Τέσσερις (4) μονάδες στους έχοντες τουλάχιστον ενός (1) έτους προϋπηρεσία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα σε τομείς της ειδικότητάς τους, αυξανόμενες κατά μία (1) μονάδα για κάθε επιπλέον εξάμηνο προϋπηρεσίας.

(v) Τέσσερις (4) μονάδες στους έχοντες άριστη γνώση, δύο (2) μονάδες στους έχοντες πολύ καλή γνώση και μία (1) μονάδα στους έχοντες γνώση κατώτερου επιπέδου της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 28 του π.δ.50/2001 (Α΄ 39).

(vi) Τέσσερις (4) μονάδες στους ιατρούς με προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε νοσηλευτικά ιδρύματα και (1) μονάδα για κάθε πλήρες εξάμηνο από το χρόνο λήψης της ειδικότητάς τους.

(vii) Δύο (2) μονάδες στους έχοντες άριστη γνώση και μία (1) μονάδα στους έχοντες πολύ καλή γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 3 του άρθρου 28 του π.δ.50/2001 (Α΄ 39).

(viii) Δύο (2) μονάδες στους υποψήφιους της κατηγορίας εγκληματολογικών εργαστηρίων της ειδικότητας ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών με κατεύθυνση Ηλεκτρονικής ή μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής και της κατηγορίας πληροφορικής για κάθε ένα από τα διαλαμβανόμενα στα Παραρτήματα I και II αντίστοιχα του άρθρου 14 Α  πιστοποιητικά σπουδών.

(ix) Μία (1) μονάδα στους υποψήφιους της κατηγορίας εγκληματολογικών εργαστηρίων της ειδικότητας ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών με κατεύθυνση Ηλεκτρονικής ή μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής και της κατηγορίας πληροφορικής που έχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) συμμετοχές σε συνέδρια με αντικείμενο τις σύγχρονες τεχνικές διείσδυσης σε υπολογιστικά συστήματα ή τις σύγχρονες τεχνικές ανάπτυξης κώδικα εκμετάλλευσης αδυναμιών υπολογιστικών συστημάτων ή τις σύγχρονες τεχνικές ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

(x) Τέσσερις (4) μονάδες στους υποψήφιους της κατηγορίας εγκληματολογικών εργαστηρίων της ειδικότητας ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών με κατεύθυνση Ηλεκτρονικής ή μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής και της κατηγορίας πληροφορικής που έχουν τουλάχιστον ενός έτους προϋπηρεσία σε ιδιωτική επιχείρηση στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους, αυξανόμενες κατά μία (1) μονάδα για κάθε επιπλέον εξάμηνο προϋπηρεσίας. Η προϋπηρεσία αυτή πιστοποιείται με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

γ) Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου, κατά κατηγορία και ειδικότητα, πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή εκατό (100). Η βαθμολογία εξάγεται μέχρι και χιλιοστού της μονάδας και σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει καλύτερη επίδοση στο μεταπτυχιακό του τίτλο. Αν προκύψει νέα ισοβαθμία, διενεργείται κλήρωση από την Επιτροπή αξιολόγησης στην οποία καλούνται και οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι και συντάσσεται σχετικό πρακτικό.

2. Στους πίνακες της περίπτωσης β΄ της προηγούμενης παραγράφου,  καταχωρούνται οι υποψήφιοι κατά σειρά επιτυχίας για κάθε κατηγορία και ειδικότητα και η βαθμολογία τους ανά κριτήριο και συνολικά, όπως προκύπτουν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

Οι πίνακες επιτυχόντων και οι πίνακες των μη ικανών, υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής και διαβιβάζονται στις Υπηρεσίες του κεφ. VI και VII της παρούσας, όπου και αναρτώνται σε εμφανή θέση για ενημέρωση των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι δικαιούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση των πινάκων, να υποβάλουν απευθείας στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, αίτηση διόρθωσης στοιχείων του πίνακα που θεωρούν ότι δεν έχουν υπολογιστεί ορθά. Η Επιτροπή αξιολόγησης αποφαίνεται επί της αιτήσεως και ενεργούνται, αν απαιτείται, οι αναγκαίες διορθώσεις και ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος.

Στη συνέχεια η ίδια Επιτροπή συντάσσει τελικό πίνακα επιτυχόντων, σύμφωνα με την ως άνω συνολική τους βαθμολογία.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο εδάφιο γ΄ της προηγούμενης παραγράφου.

3. Oι επιμέρους και ο τελικός πίνακας επιτυχόντων, καθώς και ο πίνακας μη ΙΚΑΝΩΝ υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής και υποβάλλονται με μέριμνα του προέδρου της, μαζί με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού, το οποίο μεριμνά για την κύρωσή τους από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.
IX. ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΙΔΙΩΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Με διαταγή του Προϊστάμενου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, οι ιδιώτες υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον κυρωμένο τελικό πίνακα επιτυχόντων καλούνται κατά σειρά επιτυχίας και σε αριθμό ίσο με τον αριθμό που ορίζεται στην προκήρυξη κατά κατηγορία και ειδικότητα, να προσέλθουν προς εξέταση της σωματικής τους ικανότητας και των ψυχικών και διανοητικών τους προσόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (ii) του εδαφίου δ΄, του κεφαλαίου II της παρούσας.
2. Για την εξακρίβωση των ψυχικών τους ικανοτήτων υποβάλλονται στη δοκιμασία του TEST προσωπικότητας και καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
3. Η υγειονομική εξέταση για την καταλληλότητα ή μη αυτών, ενεργείται από την Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή (Α.Υ.Ε.) της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με το Γενικό Πίνακα Νοσημάτων, Παθήσεων και Βλαβών, του Π.Δ. 133/2002 (Α΄-109). Στο συνημμένο παράρτημα, εμφαίνεται ενδεικτικός πίνακας των κυριότερων νοσημάτων και σωματικών ατελειών, που αποκλείουν τους υποψήφιους από το διορισμό.

4. Οι ως άνω υποψήφιοι, προκειμένου να παρουσιασθούν στην Ψυχοτεχνική και Υγειονομική Επιτροπή, να ενημερωθούν με αποδεικτικό, από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας και Αστυνομικές Διευθύνσεις, στις οποίες είχαν υποβάλλει τα δικαιολογητικά τους οι υφιστάμενες Υπηρεσίες, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξέτασης που θα εκδοθεί:

α) Για τον τόπο και χρόνο εξέτασής τους καθώς και τον χρόνο λειτουργίας των Επιτροπών.

β) Να φέρουν μαζί τους κατά την παρουσίασή τους στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών:

(i) Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες μικρού μεγέθους, για επικόλλησή τους στα δελτία υγειονομικής εξέτασης.

(ii) Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος (Δημοσίου ή Ιδιωτικού Εργαστηρίου) με ενυπόγραφη γνωμάτευση του Ακτινολόγου ιατρού και επικολλημένη επί της ακτινογραφίας φωτογραφία του υποψηφίου, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον Ακτινολόγο ιατρό.

(iii) Πρόσφατη μικροβιολογική εξέταση (Δημοσίου ή Ιδιωτικού Εργαστηρίου), η οποία να περιλαμβάνει: (1) γενική αίματος, (2) σάκχαρο αίματος, (3) ουρία αίματος (4) κρεατινίνη αίματος (5) τρανσαμινάσες αίματος και (6) γενική ούρων με σφραγίδα και υπογραφή του Μικροβιολόγου ιατρού.

(iv) Ηλεκτροκαρδιογράφημα (Η.Κ.Γ.) με γνωμάτευση του εκτελέσαντος ιατρού και αναγραφή επί του ηλεκτροκαρδιογραφήματος του ονοματεπωνύμου του υποψηφίου, σφραγίδα και υπογραφή του γνωματεύσαντος.

(v) Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α΄, στο οποίο να αναφέρεται η σωματική τους ικανότητα (κατηγορία I) κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Σε περίπτωση που σε αυτό αναφέρεται ότι είναι κατηγορία Ι2, Ι3, ή Ι4, να αναγράφεται στο Πιστοποιητικό η αιτιολογία του χαρακτηρισμού της σωματικής τους ικανότητας.

(vi) Βιβλιάριο υγείας και συνταγολόγιο, καθώς και το παιδικό βιβλιάριο εμβολίων, έτσι ώστε να διευρύνεται το πεδίο πληροφοριών υγειονομικού περιεχομένου για διατύπωση επιστημονικής γνώμης από την Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή.

Κατόπιν τούτου, παρακαλούνται, μετά την υποβολή των δικαιολογητικών, να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με το Αστυνομικό Τμήμα που υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής.

Οι Δ/νσεις Αστυνομίας και οι Αστυνομικές Δ/νσεις να αναφέρουν στη Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. για την ενημέρωση των υποψηφίων.
X. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΜΕΤΑΤΑΞΗ Η΄ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

1. Ο διορισμός ή η μετάταξη – ένταξη των επιτυχόντων ως Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, γίνεται με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος.

Οι Αξιωματικοί αυτοί εντάσσονται στην επετηρίδα, ύστερα από τους υπάρχοντες ομοιοβάθμους τους της οικείας κατηγορίας, εκάστου τομέα, κατά σειρά επιτυχίας στον διαγωνισμό, εκτός εάν ο υποψήφιος κατέχει βαθμό ανώτερο από τον εισαγωγικό (Υπαστυνόμου Α΄).

2. Οι Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων, των εν λόγω ειδικοτήτων, δύνανται να εξελιχθούν μέχρι και το βαθμό του Υποστρατήγου, οι ιατροί, οι νομικοί, οι οικονομικοί, οι τεχνικοί, και οι αξιωματικοί διοικητικής επιστήμης, εγκληματολογικών εργαστηρίων και πληροφορικής, ενώ οι λοιποί μέχρι και το βαθμό του Ταξιάρχου.

3. Όσοι από το Αστυνομικό Προσωπικό, Ειδικούς Φρουρούς και Συνοριακούς Φύλακες μεταταγούν ή ενταχθούν στην κατηγορία Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων, υποχρεούνται να υπηρετήσουν στην Ελληνική Αστυνομία για οκτώ (8) έτη, από τότε που μετετάγησαν.
Οι Αξιωματικοί μετατάσσονται στην αντίστοιχη κατηγορία Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων με το βαθμό που κατέχουν, όχι όμως κατώτερο από το βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄, οι δε Ανθυπαστυνόμοι, Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες, Αστυφύλακες, Ειδικοί Φρουροί και Συνοριακοί Φύλακες με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄.

4. Ομοίως, οι ιδιώτες που θα διοριστούν ως Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων υποχρεούνται να υπηρετήσουν στην Ελληνική Αστυνομία για οκτώ (8) έτη από την ονομασία τους, με την επιφύλαξη που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 1481/1984.

XI. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. Στους υποψηφίους παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς συνυποψηφίους, προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα προσβολής των σχετικών αποφάσεων ή πινάκων, σύμφωνα με τη αναφερόμενη νόμιμη διαδικασία, στην παρ. 2 του κεφαλαίου VIII.

2. Όσον αφορά τις μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις των Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων, ισχύει το Π.Δ. 100/2003 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Η παρούσα να εκτυπωθεί και να αποσταλεί με μέριμνα του τυπογραφείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Δ.Ε.Λ./Α.Ε.Α. σύμφωνα με τον προσαρτημένο πίνακα αποδεκτών.
Επίσης να εκτυπωθεί το υπόδειγμα της αίτησης του υποψηφίου και να εφοδιασθούν οι Διευθύνσεις Αστυνομίας: Αθηνών, Πειραιά, Βορειοανατολικής Αττικής, Νοτιοανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Θεσσαλονίκης με (100) αντίτυπα η κάθε μία και οι λοιπές Αστυνομικές Διευθύνσεις με (50) αντίτυπα η κάθε μία.
Οι Αστυνομικές Διευθύνσεις Χώρας, παρακαλούνται να επιμεληθούν για την ενημέρωση των οικείων τοπικών Επιστημονικών ή Επαγγελματικών Συλλόγων, αποστέλλοντας παράλληλα ένα έντυπο της παρούσας.
4. Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, παρακαλείται να αποστείλει την παρούσα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τον ημερήσιο τύπο.
Γνωρίζεται επίσης, ότι, η προκήρυξη θα εμφανίζεται και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, στη διεύθυνση: www.hellenicpolice.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να αποφευχθούν περιπτώσεις εμφάνισης υβριστικών σχολίων ή άλλων ποινικά κολάσιμων πράξεων, όλα τα σχόλια πριν δημοσιευτούν ελέγχονται. Παρακαλούμε μην αποστέλετε πληροφορίες άχρηστες προς τη λειτουργία του συγκεκριμένου blog.

Τα μηνύματα είναι προσωπικές απόψεις των αποστολέων και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τους δημιουργούς ή διαχειριστές της συγκεκριμένης σελίδας.